Scan 3D – Chicken

(Tiếng Việt) Thiết kế ngược biến các vật thể thành model 3D, đa dạng các sản phẩm từ đồ da giày, thời trang, đồ thực phẩm, ứng dụng trong thương mại điện tử!