Productions

Professional team – Quality products

Scan 3D – Leather Shoes

(Tiếng Việt) Thiết kế ngược biến các vật thể thành model 3D, đa dạng các sản phẩm từ đồ da [...]

Scan 3D – Cake

(Tiếng Việt) Thiết kế ngược biến các vật thể thành model 3D, đa dạng các sản phẩm từ đồ da [...]